Arxiu de la categoria: Finalitzat

Proyecto finalizado

Reforma de Farmàcia

L’encàrrec va ser duplicar la superficie de zona de vendes amb l’objectiu de guanyar espai d’exposició pels productes de parafarmàcia. Per aconseguir-ho es van redistribuïr completament els espais, les instal·lacions i es van cambiar gran part dels acabats del local.

  • Es va eliminar un dels banys, que estava pràcticament en desús.
  • Es va desplaçar el laboratori a una nova sala de les mateixes dimensions, podent així reutilitzar el seu mobiliari i equipament, en idéntica disposició.
  • Es va habilitar una part de l’antic magatzem com a despatx i com a zona d’atenció farmacèutica.
  • Es van desplaçar els prestatges de la llibreria a una nova zona que també es fa servir com a espai de pas.
  • Es va instal·lar un nou paviment vinílic que no requeria arrencar el terra anterior. Aprofitant aquesta operació es va passar cablejat sota terra per alimentar els nous i futurs equips de venda.
  • Es va renovar el sostre i la iluminació de la zona de vendes, instal·lant projectors de llum blanca que fan destacar els colors de les línies de productes.
  • Es va modernitzar la instal·lació elèctrica i la climatització, a fi de garantir el confort dels usuaris.

Tot això amb un pressupost d’execució molt ajustat. El canvi, però, va ser espectacular com podeu veure.

Abans…
Després.

Estintolament en Habitatge Plurifamiliar

Sovint al reformar l’interior d’un habitatge ens trobem amb la necessitat d’aptar la distribució a les noves necessitats dels usuaris. Moltes vegades implica l’enderroc d’envans o divisòries; així, amb un permís menor i la supervisió d’un tècnic és suficient.

No obstant, altres vegades és necessari actuar en elements estructurals com poden ser murs de càrrega per aconseguir el resultat desitjat. En aquests casos és imprescindible adreçar-se a un tècnic qualificat, que escriurà un projecte d’estintolament, dirigirà la obra, i es farà responsable del futur comportament de la estructura.

Als estintolaments és molt important l’anàlisi previ, el disseny de la solució, la seva execució en obra i la supervisió d’aquesta. Una comunicació eficient entre técnic i operari, en la que sempre hem incidit en aquest estudi, és essencial per arribar a un bon resultat, amb els mínims imprevistos i la màxima seguretat i garantia.

Rebedor, abans d’enderrocar la paret estructural que el separa de la cuina.
Col·locació de biga de principal, recolzada sobre mènsulas de perfils H d’acer laminat.
Detalle del recolzament.
Un cop executat l’enderroc, la nova biga i els seus recolzaments s’amaguen sota l’acabat de guix laminat. Una altra opció és deixar la nova estructura vista.